INFORMATION

Updated:
BundleID:
com.june2may.DiamondSutra
Version:
1.0
Category:
Education
Required:
Android
Rating:
40
Publish:
2018-05-01
Price:
Free
Developer:

WHAT'S NEW

V 1.0

SCREENSHOT

【图】金剛般若波羅蜜經(截图 0)【图】金剛般若波羅蜜經(截图 1)

DESCRIPTION

版本: 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

內容:
持經前行: 爐香讚,淨 身口意 等真言,奉請八金剛,四菩薩,…
金剛經本文: 三十二分
誦經後: 迴向,補闕等真言…

直橫螢幕均支援。
字體大小可用左右上角放大鏡調整。
翻頁: 用左右兩側箭頭翻頁。

無廣告打擾,方便大德隨身淨心修行。
未支援注音,拼音。

READ MORE...

RELATE

DOWNLOAD

Free DownloadGoogle Play

REVIEWS

Guest

無法直跳到如第二十三頁。只能一頁一頁翻。
----------
謝謝大德指教。本設計以簡單方便好用為出發點,故未加入較複雜操作。金剛經念一遍大概二十餘分鐘,建議每次誦持從爐香讚到迴向,功德圓滿。大家共勉之。